Privacyverklaring

De vereniging
De Dutch Vintage Sports Car Club is een vereniging van eigenaren van sportieve vooroorlogse automobielen (sports cars). Ten dienste van de doelstelling onderhoudt de vereniging informatie- en communicatiemiddelen met haar leden en tussen haar leden onderling, met verkeer via e-mail adressen, via een website en via zgn. interactieve (gesloten) sociale media.

Bij het aangaan en het jaarlijks voorzetten van het lidmaatschap geeft een lid toestemming zijn/haar persoonsgegevens te mogen gebruiken voor boven bedoelde  communicatie met en tussen andere DVSCC-leden.

Contact(formulier)
Van elk ontvangen contactformulier of e-mail worden de gegevens bewaard zolang als het naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling.

Gegevensverwerking
De DVSCC verzamelt NAW-gegevens, e-mail adressen, 06-nummers alsmede beperkte voertuiggegevens, geadministreerd en beheert door het secretariaat in het LedenRegister. De penningmeester administreert/beheert daarin de bankgegevens en (contributie)-betalingen. Het LedenRegister is niet openbaar en algemene inzage is niet mogelijk.
Periodiek wordt een beknopte versie van het Ledenregister per e-mail aan de leden beschikbaar gesteld. Leden kunnen aangeven dat zij niet vermeld willen worden in bedoeld digitaal register.
De persoonsgegevens maken deel uit van de ledenadministratie. Deze blijven bewaard gedurende de duur van het lidmaatschap. Na beëindiging lidmaatschap worden de gegevens niet meer geactualiseerd, maar kunnen deel blijven uitmaken van het verenigingsarchief. (passief bestand)

Beveiliging persoonsgegevens
Het LedenRegister, in de cloud, is niet gekoppeld aan een digitaal communicatiekanaal. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie binnen de vereniging. Gegevens worden nooit verstrekt c.q. verkocht aan derden.

Recht op inzage /rectificatie / verwijdering / bezwaar
Elk lid heeft te allen tijde recht op inzage in zijn/haar persoonlijke gegevens in het LedenRegister. Indien een lid verwijdering van zijn/haar gegevens wenst, betekent dit normaliter beëindiging van het lidmaatschap.
Elk lid kan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy policy
Het bestuur behoudt zicht recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy-verklaring.